CÔNG TRÌNH BỜ BAO CỪ BẢN NHỰA UPVC RẠCH ÔNG DẦU ( ĐOẠN TỪ NHÀ SỐ 13/32 ĐƯỜNG SỐ 14 ĐẾN NHÀ SỐ 194/2 ĐƯỜNG SỐ 45

Bờ bao Rạch Ông Dầu (đoạn từ nhà số 13/32 đường số 14 đến nhà 194/2 đường số 45)

Qui mô: chiều dài tuyến 560 mét.

Chủ đầu tư: UBND Quận Thủ Đức

 ONG DAU  1 -1 ONG DAU  2

 

DSCN3381 DSCN3391