CÔNG TRÌNH KÈ BỜ HỒ TUYẾN IJ, EF, GH TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN, QUẬN 11, TP. HCM

CÔNG TRÌNH KÈ BỜ HỒ TUYẾN IJ, EF, GH TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN, QUẬN 11, TP. HCM

DSCN508120161021_08553220161021_092313