Quyết định số 26/CNS-HĐTV ngày 9/5/2012 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

Quyết định số 26/CNS-HĐTV ngày 9/5/2012 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV V/v: phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV CNS Thạnh Phát.