Thông báo số 665/TB-VP ngày 01/11/2010 của UBND Thành phố

Thông báo số 665/TB-VP ngày 01/11/2010 của UBND Thành phố