Văn bản số 1504/UBND-CNN ngày 5/4/2012 của UBND Thành phố | CNP Thạnh Phát

Văn bản số 1504/UBND-CNN ngày 5/4/2012 của UBND Thành phố

Văn bản số 1504/UBND-CNN ngày 5/4/2012 của UBND Thành phố V/v chấp thuận chủ trương đầu tư 34 công trình đê bao sử dụng Cừ bản nhựa uPVC trên địa bàn thành phố trong năm 2012, với tổng chiều dài là 42.247 mét cho Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn triển khai thực hiện.