Văn bản số 3190/UBND-CNN ngày 5/7/2012 của UBND Thành phố | CNP Thạnh Phát

Văn bản số 3190/UBND-CNN ngày 5/7/2012 của UBND Thành phố

Văn bản số 3190/UBND-CNN ngày 5/7/2012 của UBND Thành phố V/v chấp thuận chủ trương chỉ định Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn làm tổng thầu xây dựng (theo hình thức EPC) đối với 34 công trình đê bao sử dụng Cừ bản nhựa uPVC.