Giới thiệu

Banner giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Nhà máy CNS Thạnh Phát trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV bao gồm 4 phòng ban chức năng và 1 phân xưởng sản xuất:

 

back-to-top.png