CÔNG TRÌNH BỜ BAO RẠCH Ụ CẦU MÓNG, PHƯỜNG THẠNH LỘC, QUẬN 12

 Công trình bờ bao Rạch Ụ Cầu Móng, Phường Thạnh Lộc, Quận 12

Qui mô: chiều dài tuyến 375 mét

Chủ đầu tư: UBND Quận 12    

 

1

 

2

3