Quyết định số 17/CNS-HĐTV ngày 6/4/2012 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

Quyết định số 17/CNS-HĐTV ngày 6/4/2012 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV CNS Thạnh Phát.